Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Hudläkarmottagningarna, som drivs av Diagnostiskt Centrum Hud (DCH) har idag cirka 100 medarbetare fördelade på kliniker i Sveriges tre största regioner. Den absoluta majoriteten av oss jobbar direkt med patienterna och alla är en del av helheten och kan därmed ses som ambassadörer för DCH. Vi månar om såväl hög medicinsk kvalitet som utmärkt service och bemötande. Vi vill ha både nöjda kunder och medarbetare! Därför har vi tagit fram denna Verksamhetspolicy som ska ge en övergripande beskrivning av vilka vi är och vad vi står för. Policyn kan ses som ett stöd för en uppförandekod internt och samtidigt utgöra ett samlat löfte vi ger till alla omkring oss. Diagnostik, patientinformation, behandling och rekommendationer om hudvårdsprodukter är det vi kallar ”Hela huden”-konceptet.

 

Vårt löfte är att stå för:

1. Kvalitet

Med vår stora samlade specialistläkarkompetens och ett bra samarbetsklimat säkerställs vård av högsta kvalitet. Alla roller och individer inom DCH är viktiga för att vi ska uppnå denna höga kvalitet. Viktigt är också ett gott samarbete, med respekt och lyhördhet för varandra, och en strävan efter ett kontinuerligt lärande. Vi kan lära oss både av misstag och av goda exempel – och vi ska vara generösa med att dela med oss av både och. Genom att göra det kan vi arbeta med ständiga förbättringar utifrån mätbara mål avseende kvalitet.

2. Trygghet

Att vi alla agerar professionellt i våra olika roller skapar trovärdighet och inger förtroende. Tillsammans med den höga kvaliteten skapar det en trygg och säker vård. Hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö skapar en trygghet för oss alla. Vi lovar också att, genom att arbeta utifrån en god etik, hushålla med våra gemensamma resurser, inklusive skattebetalarnas pengar, genom att inte under- eller överdiagnostisera, under- eller överbehandla. Detta gäller oavsett vem som betalar för vården.

3. Engagemang

Alla inom DCH är viktiga! Genom engagemang och delaktighet och en hög servicekänsla bidrar vi alla till de positiva upplevelser som ger nöjda patienter. För alla gäller därför att alltid ha ett trevligt bemötande – mot alla. Att vi har ett gemensamt intranät ger ökad chans till förståelse för, och insyn i, hela verksamheten och dess rutiner och utvecklingsprojekt. Genom denna delaktighet skapas förutsättningar för att känna sig trygg i att engagerat kunna arbeta mot samma mål.

4. Innovation

Vi vill vara en lärande organisation, vilket ökar våra kunskaper och förmågor att ta hand om dagens patienter på bästa, säkraste och effektivaste sätten. Vårt löfte till framtidens patienter är att vi genom forskning och innovation strävar efter att bygga ny kunskap och nya produkter. Undervisning av studenter och kollegor bidrar till att våra kunskaper och förmågor sprids till fler, vilket kommer till nytta för både dagens och framtidens patienter.

Vidare ingår i vårt löfte att med helhetssyn, ständiga förbättringar och mätbara mål med miljöarbetet ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och sträva efter att öka vår positiva miljöpåverkan och därigenom förbättra vår miljöprestanda. För att göra det skall vi följa gällande miljölagstiftning samt de andra lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi, förebygga föroreningar och på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter. Samtliga medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser, säkerhet och system. som nämns ovan så vill vi ha både nöjda kunder och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ingår i vårt miljöarbete och det är känt från forskning att god arbetsmiljö ökar patientsäkerheten. Vi skall undvika arbetsrelaterade skador i största möjliga mån och upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetsplats, där personal trivs och stannar. Ledningssystemet för kvalitet och miljö beskriver detta och genom att systematiskt arbeta med förbättringar av ledningssystemet, förbättrar vi också vår verksamhet. Vi lyssnar på våra kunder och andra intressenter och ställer samma kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet. Vi redovisar på förfrågan öppet vårt kvalitets- och miljöarbete.

5. Miljömedvetenhet

I vårt löfte ingår också att med helhetssyn, ständiga förbättringar och mätbara mål med miljöarbetet ständigt sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöpåverkan. Därigenom förbättrar vi vår miljöprestanda. Vi följer gällande miljölagstiftning och andra lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi, förebygga föroreningar och på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter. Samtliga medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser, säkerhet och system. Arbetsmiljöaspekter ingår i vårt miljöarbete och det är känt från forskning att god arbetsmiljö ökar patientsäkerheten. Vi skall undvika arbetsrelaterade skador och upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetsplats, där personal trivs och stannar. Ledningssystemet för kvalitet och miljö beskriver detta och genom att systematiskt arbeta med förbättringar av ledningssystemet, förbättrar vi också vår verksamhet. Vi lyssnar på våra kunder och andra intressenter och ställer samma kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet. Vi redovisar på förfrågan öppet vårt kvalitets- och miljöarbete.