Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Diagnostiskt Centrum Hud (DCH) har idag >100 medarbetare fördelade på kliniker i bland annat
Sveriges tre största städer. Den absoluta majoriteten av oss jobbar direkt med patienterna och alla är,
oavsett roll, en del av helheten och kan agera som ambassadörer för DCH.
Vi vill ha nöjda kunder och medarbetare! Vi månar om hög medicinsk kvalitet, utmärkt service och gott
bemötande. Verksamhetspolicyn beskriver vilka vi är och vad vi står för. Policyn kan ses som ett stöd
för en uppförandekod internt och samtidigt utgöra ett samlat löfte vi ger till alla omkring oss.

 

Vårt löfte är att stå för:

 

1. Kvalitet

Med vår stora samlade specialistläkarkompetens och ett bra samarbetsklimat säkerställs vård av hög
kvalitet. Alla roller och individer inom DCH är viktiga för att vi ska uppnå denna höga kvalitet. Viktigt är
också ett gott samarbete, med respekt och lyhördhet för varandra, och en strävan efter ett
kontinuerligt lärande. Vi kan både lära oss av misstag och av goda exempel – och vi ska vara
generösa med att dela med oss av både och. Genom att göra det kan vi arbeta med ständiga
förbättringar utifrån mätbara mål avseende kvalitet.

 

2. Trygghet

Att vi alla agerar professionellt i våra olika roller skapar trovärdighet och inger förtroende. Tillsammans
med den höga kvaliteten skapar det en trygg och säker vård. Hög patientsäkerhet och en god
arbetsmiljö skapar trygghet för oss alla. Vi lovar också att, genom att arbeta utifrån en god etik,
hushålla med våra gemensamma resurser, inklusive skattebetalarnas pengar, genom att inte under eller överdiagnostisera, under- eller överbehandla. Detta gäller oavsett vem som betalar för vården.

 

3. Engagemang

Alla inom DCH är viktiga! Genom engagemang och delaktighet och en hög servicekänsla bidrar vi alla
till de positiva upplevelser som ger nöjda patienter. För alla gäller därför att alltid ha ett trevligt
bemötande – mot alla. Att vi har ett gemensamt intranät ger ökad chans till förståelse för, och insyn i,
hela verksamheten och dess rutiner och utvecklingsprojekt. Genom denna samhörighet skapas
förutsättningar för att känna sig trygg i att engagerat kunna arbeta mot samma mål.

 

4. Innovation

Vi vill vara en lärande organisation, vilket ökar våra kunskaper och förmågor att ta hand om dagens
patienter på de bästa, säkraste och effektivaste sätten. Vårt löfte till framtidens patienter är att vi
genom forskning och innovation strävar efter att bygga ny kunskap och nya produkter. Undervisning
av studenter och kollegor bidrar till att våra kunskaper och förmågor sprids till fler, vilket kommer till
nytta för både dagens och framtidens patienter.

 

5. Miljömedvetenhet

I vårt löfte ingår också att med helhetssyn, ständiga förbättringar och mätbara mål med miljöarbetet
ständigt sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöpåverkan. Vi följer
gällande miljölagstiftning och andra lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Våra mest
betydande miljöaspekter finns inom material- och energiförbrukning, varför vi arbetar systematiskt med
att hushålla med naturresurser och energi och därigenom successivt förbättrar vår miljöprestanda..
Samtliga chefer och medarbetare delar på kvalitets- och miljöansvaret och bidrar aktivt med sitt
yrkeskunnande och engagemang. Arbetsmiljöaspekter ingår i vårt miljöarbete och det är känt från
forskning att god arbetsmiljö ökar patientsäkerheten. Vi skall undvika arbetsrelaterade skador och
upprätthålla en långsiktigt hållbar arbetsplats, där personal trivs och stannar. Ledningssystemet för
kvalitet och miljö beskriver detta och genom att systematiskt arbeta med förbättringar av
ledningssystemet, kan vi också förbättra vår verksamhet.
Vi lyssnar på våra kunder och andra intressenter och ställer samma kvalitets- och miljökrav på våra
leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet. Vi redovisar på förfrågan
öppet mer detaljer om vårt kvalitets- och miljöarbete.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-10-01       Författare: Magnus Bäcklund