Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Vi är varandras arbetsmiljö! Arbetsmiljöarbetet är en för företaget och de anställda
gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.

 

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att attrahera och behålla de bästa
medarbetarna.

 

Arbetsmiljön är också starkt länkad till våra fem ledord; kvalitet, trygghet, engagemang,
innovation och miljömedvetenhet.

 

Vi vill ha en tillåtande miljö på våra kliniker, med
högt i tak och där vi ständigt vill förbättra oss, både individuellt och tillsammans.

 

Arbetsmiljön ska vara sådan att vi inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund
av arbetet.

 

En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att
vi kan prestera för att nå de mål och visioner vi har.

 

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom mobbning eller trakasserier
på vår arbetsplats.

 

Vi bidrar till en god arbetsmiljö genom att:

 

Arbetsmiljöaspekter ingår i vårt övergripande kvalitets- och miljöarbete och det är känt
från forskning att god arbetsmiljö också ökar patientsäkerheten. Därför är arbetsmiljö
också med som en del i vår verksamhetspolicy.